نا امیدی کنکور

از این درس متنفرم

علت نا امیدی در کنکوری ها-