اخبار کنکوری

اخبار کنکوری مهم 1403

اخبار کنکوری مهم 1403

اخبار کنکوری مهم 1403 شامل نکاتی است که میتواند برای دانش آموزان و داوطلبان کنکوری مفید باشد. در این پست به مهمترین اخبار کنکور مهم 1403 خواهیم پرداخت.

اخبار کنکوری مهم 1403

ﺳﺎل۱۴۰۳ﺗﻐﯿﯿﺮاتی داﺷﺘﻪ
از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮگزاری اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺷــﺒﻪ ﻧﻬﺎیی ﺑﻪ ﺻــﻮرت ﺳــﺮاﺳــﺮی در کشور ﺑﺮای پایه دﻫﻢ و ﯾﺎزدﻫﻢ و اﻫﻤﯿﺖ ﺑـﺎﻻﺷـــﻮن، ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻣﻌـﺪل، اﻫﻤﯿـﺖ ﺑـﺎﻻﺗﺮ اﻣﺘﺤـﺎﻧـﺎت ﻧﻬـﺎﯾی و ﺟﺮﯾـﺎﻧـﺎت ﺳـــﻮاﺑﻖتحصیلی و در اﯾﻦ بخش ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت می پردازیم.

ﺧﻼﺻﻪ نکات ﻣﻬﻢ ﻣﺼﻮﺑﺎتﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ

کنکور 1403

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻮاﺑﻖ تحصیلی۵۰درﺻﺪ ﻓﻘﻂ دوازدﻫﻢ
۲۸درﺻﺪ ﻋﻤﻮمی
۲۲درﺻﺪ اﺧﺘﺼﺎصی

کنکور 1404
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻮاﺑﻖ تحصیلی۶۰درﺻﺪ ﯾﺎزدﻫﻢ + دوازدﻫﻢ
۳۰درﺻﺪ عمومی
۳۰درﺻﺪ اﺧﺘﺼﺎصی

کنکور 1405
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻮاﺑﻖ تحصیلی۶۰درﺻﺪ دﻫﻢ + ﯾﺎزدﻫﻢ + دوازدﻫﻢ
۳۰درﺻﺪ عمومی
۳۰درﺻﺪ اﺧﺘﺼﺎصی

با ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻣﻌﺪل، ﻣﻌﺪل ﺗﻐﯿﯿﺮ نمیکند ﻓﻘﻂ ﺗﺮاز ﺳــﻮاﺑﻖ ﺗحصیلیﺗﻐﯿﯿﺮ میکند.پس ﺑﺮای پذیرش رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺪون کﻨکﻮر و ﺑﺎ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿلی ، ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻧﻘﺸی ﻧﺪارد. و ﻓﻘﻂ روی کنکور ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد. در ﺳﻮاﺑﻖ تحصیلی ،ﻧﻤﺮه ﻫﺮ درس ﻫﺴﺖ که ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﺮاز می دﻫﺪ ﻧﻪ ﻣﻌﺪل!
ﺿﺮﯾﺐ ﻫﺮ درس در اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت نهایی= ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﯿﺰان اﻫﻤﯿﺖ آن درس در ﺗﺮاز ﻧﻬﺎﯾی ﻧﻤﺮه ای که داﻧﺶ آﻣﻮز در اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾی میگیرد در ﺿـﺮﯾﺐ آن درسو ﻣﯿﺰان ﺳـﻬﻢ ﺳـﻮاﺑﻖ تحصیلی ﺿـــﺮب ﺷـــﺪه و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ عملکرد داوﻃﻠﺒﯿﻦ ، در آن درس ﺑـﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺗﺮازی میدهد. ﺑﺮای ﻫﺮ درس اﯾﻦ روش درس ﺑﻪ درس اﺟﺮا می ﺷــﻮد ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ۵۰درﺻــﺪ ﺳــﻮاﺑﻖ تحصیلیﺗﺸــکﯿﻞ داده
ﻣی ﺷﻮد و در عملکرد ﻧﻬایی و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎیی کنکور ﺗﺎﺛﯿﺮ داده می ﺷﻮد. ﺑﺎ اﯾنکه ﺿـﺮﯾﺐ ﻋﻤﻮﻣی ﻫﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ پارسال کاهش پیدا کرده اﻣﺎ اﻫﻤﯿﺘﺸـﻮن از ﺳـﺎل گذشته ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺷﺪه چونﺳﻬﻢ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠی در کنکور ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه!!!

ﻣﺜﺎل از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﺮاز دروس در اﻣﺴﺎل:
داﻧﺶ آﻣﻮز ادﺑﯿﺎت رو۱۷گرﻓﺘﻪ ، ﺿﺮﯾﺐ ﻓﺎرسی =۱۸٫۶۴، ﺳﻬﻢ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿلی =۵۰
۱۷*۱۸٫۶۴*۵۰=۱۵٫۸۴۴

چند تعریف مهم

ﻣﻌﺪل کل دیپلم : ﻣﻌﺪل کل ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل دﻫﻢ ، ﯾﺎزدﻫﻢ و دوازدﻫﻢ
ﻣﻌﺪل کتبی ﻧﻬﺎیی : ﻣﻌﺪل درس ﻫﺎی که ﺑﻪ شکل ﻧﻬﺎیی ﺑﺮاﺷﻮن ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﺼﯿلی اﯾﺠﺎد ﻣﯿﺸود
ﻧﻤﺮه کﻞ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﺼﯿلی : میانگین وزنی ﺗﺮاز ﺷﺪه دروس ﻋﻤﻮمی و اﺧﺘﺼﺎصی

 

نکات جالب اخبار مهم کنکوری 1403

ﺿﺮﯾﺐ ادﺑﯿﺎت>ریاضی
ﺿﺮﯾﺐ دینی > فلسفه
ﺿﺮﯾﺐ زبان > فنون
ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﺎﻣﻌﻪ شناسی یکسان است
ﺿﺮﯾﺐ رﯾﺎضی و آﻣﺎر و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ یکسان است
ﺿﺮﯾﺐ ﻋﺮﺑی ﺗﺨﺼصی و ﻓﻠﺴﻔﻪ یکسان است

در دروس با ضریب یکسان، ﻣﯿﺸود ﺑﺎ ﻧﻤﺮه یکی ، ﻧﻤﺮه اون یکی درس روﺟﺒﺮان کرد و ورق رو ﺑﺮگردوند. دو ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻣﻌﺪل ﯾکﺴﺎن ﺗﺮاز ﯾکی ﺷﺪه۱۰۰۰یکی۹۰۰۰ چرا؟؟
داﺳـﺘﺎن ﺿـﺮﯾﺐ ﻣﯿﺎد وﺳـﻂ اﯾﻨﺠﺎ! ﻧﻔﺮاول ﻣﻤکﻨﻪ ادﺑﯿﺎت رو ﺧﻮب گرفته ﺑﺎﺷـﻪ ولی ﺳـﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎعی رو ﺧﺮاب کرده ﺑﺎﺷﻪ اﻣﺎ ﻧﻔﺮ دوم ادﺑﯿﺎت رو ﻧﻤﺮه ﺧﻮبی نگرفته درﺳﺘﻪ که ﻣﻌﺪل یکسان اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺿﺮﯾﺐ روی ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠی ،ﺗﺮاز ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯿﺸود. پارسال حتی ﺿـﺮﯾﺐ ﻋﻤﻮمیﻫﺎ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑﻮده اﻣﺎ چون ﺳـﻬﻢ ﺳـﻮاﺑﻖ تحصیلی۴۰درﺻـﺪ ﺑﻮده، اﻣﺴـﺎل ﻫﻤﻮن ﻧﻤﺮه پارسال ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻬﻢ ﺳﻮاﺑﻘﻪ۵۰درﺻﺪ ، ﺗﺮاز ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯿﺪهد.

اﻫﻤﯿﺖزﯾﺎد اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻧﻬﺎیی ۱۴۰۳از چند ﺟﻬﺖ

ﺑﺮای پذیرش رﺷــﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺪون کنکور و ﺑﺎ ﺳــﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼــﯿﻠی ، ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻧﻘﺸــی ﻧﺪارد. و ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻓﻘﻂ روی کنکور ﺗـﺎﺛﯿﺮ دارد.پس ﺑچـﻪ ﻫـﺎی دوازدﻫمی اﻣﺴـــﺎل ﺑﻬﺘﺮه کـﻪ ﻧﻤﺮات دیپلم و ﻣﻌـﺪل ﺧﻮدﺷـــﻮن رو ﺗﻀﻤﯿﻦ کﻨﻨﺪ کﻪ از ﻧﻈﺮ پذیرش ﺑﺪون کنکور داﻧشگاه ﻫﻢ ﻣشکلی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺧﺮداد۱۴۰۳ﺗﻨﻬﺎ فرصتی است کﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎ اﺟﺎزه ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﺎن داده ﺷﺪه ﺑچـﻪ ﻫـﺎی ﯾـﺎزدﻫمی ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺴـــﺎل پروﻧـﺪه اﻣﺘﺤـﺎﻧـﺎت ﻧﻬـﺎیی ﯾـﺎزدﻫﻤﺸـــﻮن رو ﺧﻮب ﺑﺒﻨـﺪن و ﻧﻤﺮه ای بگیرن کﻪ ازش راﺿــی ﺑﺎﺷــﻦ و ﺣﺪااﻻمکان ﺑﻪ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻧﻤﺮات ﯾﺎزدﻫﻢ ﻧﯿﺎز پیدا نکنید چون ﺑﻌﺪ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ کـﻪ ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺑـﺎ اﻣﺘﺤـﺎﻧـﺎت ﻧﻬـﺎیی دوازدﻫﻢ و در ﻣـﺎه ﺧﺮداد ﺗﺮﻣﯿﻢ ﯾـﺎزدﻫﻢ ﻫﻢ اﻧﺠـﺎم ﺑـﺪن کـﻪ ﺑﺴـــﯿـﺎر ﻓﺸﺮده و ﺳﺨﺖ میشود.

 

ارتباط با ما

برای اخبار کنکوری مهم 1403 و سایر اخبار دیگر کنکوری همراه حرف آخر باشید. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *